Politică de confidențialitate

Pentru utilizatorii paginii terran-generon.ro

Data intrării în vigoare: 25 mai 2018

1. Introducere

Scopul prezentei Politici de confidențialitate (în continuare: „Politica”) este de a vă oferi informații cu privire la practicile de prelucrare a datelor legată de serviciile Terran Sisteme de Invelitori SRL (Adresă: jud. Cluj, loc. Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr 163A, Cod Unic de Înregistrare: 17689997, Nr. Înmatriculare: J12/2235/2005, EUID: ROONRC.J12/2235/2005; în continuare: „Terran”) disponibile la adresa web https://terran-generon.ro/.

La Terran, suntem dedicați protecției datelor Dumneavoastră cu caracter personal, și considerăm în special importantă respectarea dreptului Dumneavoastră la autodeterminare informațională. Terran tratează confidențial datele cu caracter personal și ia toate măsurile de siguranță, tehnice și organizaționale necesare garantării securității datelor cu caracter personal. Terran prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR – în continuare: „GDPR”), și a celorlalte regulamente legislative aplicabile.

Vă recomandăm să citiți cu atenție prezenta Politică pentru a fi în posesia tuturor faptelor și informațiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. Furnizarea datelor cu caracter personal este, în esență voluntară, însă este posibil să desemnăm anumite informații ca fiind obligatorii sau necesare (*), acestea fiind necesare pentru furnizarea serviciilor utilizate de Dumneavoastră. În cazul în care nu doriți să ne furnizați aceste date, este posibil că nu vom fi în măsură a vă presta anumite servicii.

2. Cine suntem noi?

 • Denumirea operatorului de date: Terran Sisteme de Invelitori SRL
 • Sediu social: jud. Cluj, loc. Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr 163A
 • Nr. înreg. la O.R.C.: 17689997
 • e-mail: info@tigleterran.ro
 • număr de telefon: +40/264/462-484

3. La ce servicii și la ce persoane se referă prezenta Politică?

Politica de confidențialitate se referă la utilizatorii care vizitează pagina web https://terran-generon.ro și care utilizează oricare dintre serviciile paginii (în continuare: „Dumneavoastră”).

4. Cu ce scop și în ce mod se prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal?

În cazul în care Dumneavoastră vă înscrieți la newsletter-ul nostru pe pagina terran-generon.ro și vă dați consimțământul la prelucrarea datelor Dumneavoastră în scopuri de marketing direct, atunci vă vom trimite periodic mesaje prin e-mail cu privire la cele mai noi oferte și produse Terran.

Dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la trimiterea newsletter-ului. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul făcând clic pe linkul din josul fiecărui newsletter.

Scopul prelucrării datelor: trimiterea newsletter-urilor prin e-mail care conțin, de asemenea, reclame comerciale către persoanele interesate, informații cu privire la detaliile, ofertele actuale.

Temeiul legal al gestionării datelor: Consimțământul Dumneavoastră.

Sfera datelor cu caracter personal prelucrate: Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastră (nume, adresă de e-mail), data și ora înscrierii, adresa IP, date privind interacțiunile utilizatorului (ex. deschiderea mesajelor e-mail).

Durata prelucrării de date: Noi vă trimitem newsletter-urile până în momentul în care Dumneavoastră vă dezabonați de la newsletter, sau vă retrageți consimțământul.

Transmisia datelor (destinatari): Dezvoltatorul și operatorul paginii web, și anume 2-PIXELS Bt. (7700 Mohács, Horváth Kázmér utca 10. 3. em. 20.) are, de asemenea, acces la datele Dumneavoastră cu caracter personal în calitate de procesor de date.

Transmisia datelor în străinătate (destinatari): Pentru trimiterea newsletter-urilor prin e-mail, Terran poate utiliza serviciul MailChimp, operat de The Rocket Science Group, LLC (sediu: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA).

Terran poate transmite datele Dumneavoastră cu caracter personal către The Rocket Science Group în afara Spațiului Economic European, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Pentru asigurarea garanțiilor corespunzătoare care servesc la protecția datelor Dumneavoastră cu caracter personal, procesorul nostru de date este un membru al programului Privacy Shield. Mai multe informații disponibile la linkul următor.

5. Ce cookie-uri utilizează Terran?

Pagina web utilizează cookie-uri. Mai multe informații cu privire la tipurile, funcțiile cookie-urilor utilizate de Terran, scopul prelucrării datelor, datele colectate de cookie-urile utilizate și durata de viață a cookie-urilor sunt disponibile în Textul informativ privind Cookie-urile.

6. La Terran are loc luarea automată a deciziilor sau realizarea de profiluri?

Este posibil să aibă loc realizarea de profiluri în ceea ce privește datele Dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Textul informativ privind cookie-urile.

7. Ce drepturi stau la dispoziția Dumneavoastră?

În temeiul art. 15-20 ale GPDR, Dumneavoastră aveți dreptul de a solicita următoarele cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de Terran:

 1. acces la datele cu caracter personal:
 2. solicitarea corectării datelor cu caracter personal;
 3. solicitarea ștergerii datelor cu caracter personal;
 4. solicitarea limitării prelucrării datelor cu caracter personal;
 5. obiecție împotriva prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea datelor are loc din interesul legitim al Terran sau al unei părți terțe, sau are loc în scopuri de marketing direct (a se vedea pct. 4 mai sus);
 6. obținerea datelor cu caracter personal și transmiterea lor către un alt operator de date, în cazul în care condițiile legislative prealabile sunt îndeplinite (dreptul la portabilitatea datelor, a se vedea pct. 7 mai sus);
 7. în cazul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate pe bază de consimțământ, vă puteți retrage oricând acest acord. Această retragere nu va avea niciun impact asupra prelucrării datelor care a avut loc anterior retragerii consimțământului.

7.1 Cum vă puteți exercita drepturile?

Puteți trimite solicitarea privind exercitarea drepturilor Dumneavoastră enumerate mai sus la datele de contact indicate la pct. 2.

Terran vă va furniza informații cu privire la măsurile luate în urma solicitării fără întârziere nejustificată, dar în general, în termen de 1 lună calculată de la primirea solicitării. În cazul în care Terran nu ia măsuri, vă va furniza informații cu privire la motivele neluării măsurilor fără întârziere, dar cel târziu în termen de 1 lună calculată de la primirea solicitării.

În cazul în care Dumneavoastră nu sunteți de acord cu răspunsul sau măsurile luate de Terran, vă stau la dispoziție căile de atac indicate la pct. 8.

7.2 Dreptul la accesarea datelor

Dumneavoastră aveți dreptul de a primi răspuns în ceea ce privește dacă prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal este în curs de desfășurare, iar dacă răspunsul este da, aveți dreptul de a primi acces la datele Dumneavoastră cu caracter personal, precum și de a primi informații cu privire la condițiile prelucrării lor.

7.3 Corectare

Dumneavoastră aveți dreptul la corectarea fără întârziere nejustificată, la cererea Dumneavoastră, a datelor cu caracter personal incorecte de către Terran, precum și de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete.

7.4 Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Dumneavoastră aveți dreptul la ștergerea fără întârziere nejustificată, la cererea Dumneavoastră, a datelor cu caracter personal de către Terran, în cazul în care există vreunul dintre motivele de mai jos:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau sunt gestionate în alt mod;
 2. consimțământul care servește ca temeiul prelucrării datelor se retrage, iar prelucrarea datelor nu are alt temei legal;
 3. Dumneavoastră obiectați împotriva prelucrării datelor pe bază de interes legitim și nu există motive legitime care să prevaleze cu privire la prelucrarea datelor, sau datele Dumneavoastră sunt prelucrate în scopuri directe de marketing, iar Dumneavoastră obiectați împotriva prelucrării datelor cu caracter personal;
 4. datele cu caracter personal au fost gestionate în mod ilicit de către Terran;
 5. datele cu caracter personal trebuie șterse conform legii.

Terran nu va șterge datele cu caracter personal în cazul în care legea aplicabilă oferă această posibilitate, așadar în cazul în care prelucrarea datelor este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

7.5 Dreptul la limitarea prelucrării datelor

În anumite cazuri determinate, la cererea Dumneavoastră, Terran are obligația de a limita utilizarea datelor cu caracter personal. În asemenea cazuri, utilizăm datele numai în scopuri limitate, prevăzute de legislație.

7.6 Dreptul la obiecție

Dumneavoastră aveți dreptul de a obiecta oricând, din motive legate de situația proprie a Dumneavoastră, la prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal de către Terran pe bază de interes legitim sau în scop de marketing direct. În asemenea cazuri, Terran nu are dreptul de a prelucra în continuare datele cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care este în măsură a dovedi faptul că prelucrarea datelor este justificată de motive legitime imperioase care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile Dumneavoastră, sau care sunt legate de constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi.

7.7 Dreptul la portabilitatea datelor

În cazul în care nu se încalcă drepturile și libertățile altor persoane, Dumneavoastră aveți dreptul de a obține datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, respectiv de a solicita ca Terran să transmită aceste date către un alt operator de date, dacă

 1. prelucrarea datelor este bazată pe consimțământul Dumneavoastră, sau este necesară îndeplinirii unui contract în care Dumneavoastră figurați ca o parte contractantă, sau este necesară pentru luarea măsurilor la solicitarea Dumneavoastră anterior încheierii contractului; și
 2. prelucrarea datelor are loc în mod automat, adică datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un sistem informatic, și nu pe suport de hârtie.

8. Care sunt căile de atac disponibile pentru Dumneavoastră?

8.1 Dreptul la reclamații

În cazul în care Dumneavoastră nu sunteți de acord cu răspunsul sau măsurile luate de Terran, aveți dreptul de a depune reclamație la Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației) (sediu: 1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.2 Dreptul la o instanță

Aveți dreptul de a iniția o procedură civilă împotriva Terran în cazul prelucrării neautorizate a datelor Dumneavoastră. Soluționarea procesului intră în sfera de competență a instanței. Procesul poate fi inițiat – la alegerea Dumneavoastră –, de asemenea, la instanța competentă la domiciliul Dumneavoastră (lista și datele de contact ale instanțelor juridice sunt disponibile la următorul link: http://birosag.hu/torvenyszekek).

9. Ce înseamnă anumiți termeni utilizați în prezenta Politică, care sunt cele mai importante principii?

9.1 Termeni principali

prelucrarea datelor”: orice operațiune sau totalul operațiunilor realizate în mod automatizat sau neautomatizat asupra datelor sau seturilor de date cu caracter personal, și anume colectarea, înregistrarea, sistematizarea, structurarea, stocarea, transformarea sau schimbarea, interogarea, vizualizarea, utilizarea, comunicarea, transmisia, răspândirea sau punerea la dispoziție, sincronizarea sau corelarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea;

procesor de date”: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organ care procesează date cu caracter personal în numele operatorului de date (Terran în cazul de față);

operator de date”: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organ care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal în mod individual sau împreună cu alte părți (Terran în cazul de față);

incident de protecție a datelor”: o încălcare a securității care rezultă în distrugerea, pierderea, schimbarea accidentală sau neautorizată, comunicarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod;

date cu caracter personal”: orice informații referitoare la o persoană fizică („persoană vizată”) identificată sau identificabilă;

persoană vizată”: persoană fizică identificabilă sau identificată. Sunt identificate sau identificabile persoanele fizice care sunt identificabile în mod direct sau indirect, în special în baza unuia sau mai mulți factori de identificare, cum ar fi numele, numărul, date geografice, identificator online sau identitatea fizică, fiziologică, genetică, intelectuală, economică, culturală sau socială a persoanei fizice respective.

9.2 Principii de protecție a datelor referitoare la prelucrarea datelor de către Terran

Terran în calitate de operator de date, răspunde de respectarea următoarelor:

 • prelucrarea legal și echitabil, într-un mod transparent pentru persoana vizată a datelor cu caracter personal („legalitate, echitate și transparență”);
 • colectează datele cu caracter personal în mod exclusiv într-un scop specificat, neechivoc și legal, și nu le prelucrează într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitarea scopului”);
 • datele cu caracter personal prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • datele cu caracter personal sunt corecte și dacă este cazul, la zi, iar Terran ia toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau corectarea fără întârziere a datelor cu caracter personal incorecte din punctul de vedere al scopurilor prelucrării datelor („corectitudine”);
 • datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate fără a se depăși timpul necesar realizării scopului în care sunt prelucrate datele operaționale cu caracter personal („limitarea timpului de păstrare”);
 • prelucrează datele cu caracter personal în așa fel încât prin luarea unor măsuri tehnice sau organizaționale corespunzătoare, să fie asigurată securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrarea ilegală sau neautorizată, pierderea, distrugerea sau dăunarea accidentală a datelor („integritate și confidențialitate”).

10. Posibile modificări ale Politicii

Terran are dreptul de a modifica Politica și anexele sale. În asemenea cazuri, Terran va publica versiunea actualizată, așadar vă rugăm să vizitați pagina noastră din când în când. În plus, Terran va furniza informații corespunzătoare cu privire la orice modificări semnificative.